Wij gebruiken cookies voor statische doeleinden en om jouw bezoek aan onze website te verbeteren.
Door op onze pagina te blijven en goed gebruik te kunnen maken van wat onze website te bieden heeft, dien je akkoord te gaan met ons cookiebeleid.
Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij je door naar onze - Privacy policy- Akkoord

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de webshop van de besloten vennootschap Dutch Jewelz B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap Dutch Jewelz B.V.,  gevestigd te Edisonlaan 18G, 6003 DB Weert, hierna te noemen ‘Dutch Jewelz’ en de ‘Consument’ wanneer er via de webshop een bestelling bij Dutch Jewelz wordt geplaatst betreffende de sieraadcollectie ‘Create Yours Forever’ van Dutch Jewelz.

Artikel 1 Definities

-  Gepersonaliseerd: door individuele keuzes van de consument gekenmerkte sieraden, waarbij tevens de bestelde materialen en uitvoering van het sieraad uniek is;

-  Niet-Gepersonaliseerde Sieraden: sieraden die niet Gepersonaliseerd zijn;

-  Gepersonaliseerde Sieraden: die sieraden die Gepersonaliseerd zijn;

-  Producten: zowel Gepersonaliseerde- als Niet-Gepersonaliseerde  Sieraden;

-  Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de opdracht voor de levering van het Product aan Dutch Jewelz heeft verstrekt;

-  Webshop: de webshop van Dutch Jewelz waar de Producten van Dutch Jewelz besteld kunnen worden uit de sieraadcollectie ‘Create Yours Forever’.

Artikel 2 Gegevens Dutch Jewelz

Besloten vennootschap Dutch Jewelz B.V.

Handelsnaam: Dutch Jewelz B.V.

Post- en bezoekadres: Edisonlaan 18G, 6003 DB Weert

Email: info@createyoursforever.nl.

Telefoon: 0495-550519. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

KvK: 13024853.

BTW nr: NL821712317BO1.

Artikel 3 Algemeen

1. Wanneer Dutch Jewelz een redelijk vermoeden heeft dat de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen is Dutch Jewelz niet verplicht om een overeenkomst met de Consument aan te gaan ondanks de bestelling of de aanvraag van de Consument.

2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Jewelz niet.

3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende goederen/materialen.

4. Eventuele fouten in de bestelling, adresgegevens of betaalgegevens etc. dienen door de Consument direct aan Dutch Jewelz gemeld te worden.

5. De hoedanigheden van het te leveren Product kan van de modellen, foto’s of kleuren getoond in de Webshop afwijken. De afwijking levert geen tekortkoming op. De afbeelding in de Webshop is slechts een hulpmiddel om onder andere zichtbaar te maken hoe bijvoorbeeld de gravering er uit zal zien. Het graveren is volledig handwerk en Dutch Jewelz zal deze op de meest optimale plaats op de Gepersonaliseerde Sieraden zetten, daarom kan de werkelijke gravering afwijken van de afbeeldingen in de Webshop.
6. De aangegeven maten en gewichten zijn slechts een indicatie, deze kunnen te allen tijde afwijken.

Artikel 4 Bevestiging van de bestelling

De Consument ontvangt uiterlijk twee werkdagen na de bestelling een mail van Dutch Jewelz waaruit blijkt dat de bestelling van de Consument ontvangen is.

Artikel 5 Prijs

1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2. De in het aanbod vermelde prijzen mogen worden verhoogd als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.

 

Artikel 6 Betaling

1. De Consument zal direct bij bestelling in de Webshop aan Dutch Jewelz betalen (uiterlijk voordat de levering plaatsvindt).

2. Omdat betaling vooraf, bij bestelling via de Webshop verplicht is, is de Consument in gebreke wanneer deze betaling niet vooraf door Dutch Jewelz is ontvangen.

3. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die Dutch Jewelz dient te maken om haar facturen te innen komen voor rekening van de Consument.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Dutch Jewelz zal een administratieve factuur sturen naar aanleiding van de bestelling. De verplichting tot betaling ontstaat echter op het moment zoals bepaald in lid 2 van dit artikel.

6. Dutch Jewelz is gerechtigd de levering op te schorten of geheel te staken wanneer de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zonder daarmee schadeplichtig te zijn.

Artikel 7 Wijziging van de bestelling

1. Wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst (bijvoorbeeld de bestelde aantallen of een wijziging van het bestelde) dienen schriftelijk door de Consument bij Dutch Jewelz te worden aangevraagd. Dutch Jewelz moet met deze wijzigingen akkoord zijn gegaan en deze schriftelijk hebben bevestigd. De oorspronkelijke levertijd kan hierdoor worden gewijzigd zonder dat Dutch Jewelz daarmee in gebreke is gekomen.

2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Dutch Jewelz de Consument hierover van tevoren inlichten.

3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de Consument.

Artikel 8 Annulering bestelling

1. Indien de Consument een bestelling van Niet-Gepersonaliseerde Sieraden geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Dutch Jewelz wanneer er door hen inmiddels kosten zijn gemaakt, deze integraal aan de Consument in rekening brengen.

2. Aangezien de order van Gepersonaliseerde Sieraden direct na bestelling wordt geplaatst bij de fabrikant kunnen deze bestellingen in geen geval geannuleerd worden.

Artikel 9 Levering, vervoer (-kosten) en risico-overgang
1. De levertijd van de Gepersonaliseerde Sieraden bedraagt maximaal zes weken. Consument is zich ervan bewust dat deze Gepersonaliseerde Sieraden op maat en gepersonaliseerd in het buitenland worden gemaakt en dat dit een langere levertijd met zich meebrengt dan staat aangegeven in de Webshop.

2. De levertijd gaat pas in wanneer Dutch Jewelz het door de Consument betaalde bedrag heeft ontvangen. De Consument is zich ervan bewust dat het enige dagen kan duren voordat het bedrag dat hij aan Dutch Jewelz heeft betaald ook daadwerkelijk door Dutch Jewelz is ontvangen.

3. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op gemiddelden. Vertragingen kunnen zich voordoen tijdens ziekte, vakanties, piekperioden, of als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals productie- of vervoersproblemen bij de toeleverancier van Dutch Jewelz.

4. Bij niet-tijdige aflevering dient de Consument Dutch Jewelz schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Dutch Jewelz heeft kenbaar gemaakt, of het adres van een door de Consument schriftelijk aangewezen derde.

6. Wanneer de Consument gerede twijfel heeft dat de Producten beschadigd zijn tijdens het transport, dient de Consument de Producten op het moment dat dit wordt aangeboden door de transporteur te weigeren.

7. Na aflevering van de Producten door Dutch Jewelz aan de Consument of aan een plaatsvervanger, of in ieder geval wanneer de Producten in de macht van de Consument of zijn plaatsvervanger zijn gekomen, zijn de Producten voor rekening en risico van de Consument. Dutch Jewelz heeft in dat geval aan haar leveringsverplichting voldaan.

8. Zo spoedig mogelijk na het moment dat de Producten voor het risico van de Consument zijn gekomen dient de Consument de Producten te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen.

Artikel 10 Gebreken

1. De Consument is verplicht om binnen bekwame tijd na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan Dutch Jewelz mededeling te doen van die gebreken, die na ontvangst van de Producten zijn geconstateerd. Hiervoor verwijst Dutch Jewelz naar de onder artikel 18 opgenomen klachtenprocedure.

2. De mededeling aan Dutch Jewelz bevat een omschrijving van de gebreken.

3. Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte en andere geconstateerde kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

4. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard door Dutch Jewelz wordt de Consument reparatie of vervangende (onderdeel van het) Producten aangeboden conform de garantiebepalingen zoals omschreven in artikel 11 (Garantie).

Artikel 11 Garantie 

1. Dutch Jewelz garandeert dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na levering.

2. Indien een klacht onder de garantie door Dutch Jewelz gegrond wordt bevonden, is Dutch Jewelz slechts gehouden om de Producten waarop de klacht betrekking heeft te repareren of te vervangen. Er worden geen geldelijke bedragen uitgekeerd.

3. Er wordt alleen garantie gegeven onder de voorwaarden van de oorspronkelijke fabrikant van het geleverde materiaal en als deze fabrikant de garantie ook erkent. 

4. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Dutch Jewelz aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (Aansprakelijkheid).

5. Na reparatie loopt de garantietermijn door, de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd.

6. Er wordt in ieder geval geen garantie gegeven:

 • op door de Consument of een derde zelf veroorzaakte schade of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
 • bij oneigenlijk gebruik van de Producten, bij verkeerd reinigen of behandelen: bijvoorbeeld het reinigen met agressieve stoffen of schoonmaakmiddelen of wanneer de Producten in contact zijn geweest met parfum;
 • als er reparaties of wijzigingen aan de Producten hebben plaats gevonden die niet zijn uitgevoerd door Dutch Jewelz;
 • bij gebrek van geringe aard.

7. Dutch Jewelz dient een redelijke termijn en de gelegenheid tot herstel te krijgen.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften

1. De Consument is verplicht de Producten overeenkomstig de bestemming te gebruiken waarbij de gebruiksvoorschriften zoals die zijn gepubliceerd op de Webshop of die de Consument bij de aflevering van de Producten zijn verstrekt, in acht genomen dienen te worden.

2. de Consument dient in ieder geval de volgende gebruiksvoorschriften in acht te nemen:

 • bescherm de Producten tegen krassen en butsen;
 • bewaar de Producten in de bijgeleverde verpakking om krassen en overige beschadigingen te voorkomen;
 • laat de Producten geen contact maken met harde oppervlakten;
 • doe de Producten af voor het sporten, huishoudelijk werk, ruw werk, het slapen of het douchen;
 • vermijd contact van de Producten met chemische middelen zoals parfum en schoonmaakmiddelen etc.;
 • verbuig de Producten niet, hierdoor kunnen stenen loslaten en verloren gaan;
 • maak de Producten niet met chemische middelen schoon.

3. De Producten mogen niet gewijzigd worden.

4. Dutch Jewelz is niet aansprakelijk voor alle schade (inclusief letselschade), direct of indirect, ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in dit artikel.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de Producten gaat pas over op de Consument op het moment dat de Consument de volledige betaling aan Dutch Jewelz heeft voldaan.

Artikel 14 Geen bedenktijd/herroepingrecht voor Gepersonaliseerde Sieraden

1. Omdat de Gepersonaliseerde Sieraden niet geprefabriceerd zijn,  personaliseerbaar zijn én worden vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen van de Consument, bestaat er geen recht op herroeping of veertien dagen bedenktijd. Dit is bij de bestelling in de Webshop aangegeven. De Gepersonaliseerde Sieraden zijn duidelijk voor een specifiek persoon bestemd en door het persoonlijke karakter dan ook niet te leveren aan andere Consumenten.

2. De Gepersonaliseerde Sieraden kunnen op geen enkele manier geruild worden, ook worden er geen gelden gerestitueerd.

Artikel 15 Wel bedenktijd/herroeping voor de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden

1. Voor de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden bestaat wèl een herroepingsrecht/bedenktijd voor de Consument.

Wanneer gaat deze bedenktijd in?

2. Wanneer de Consument bedenktijd heeft, heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien dagen vanaf de dag dat de Consument of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden in ontvangst heeft genomen.

3. Wanneer de door de Consument schriftelijk aangewezen derde de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden in ontvangst heeft genomen dan wordt dit tijdstip aangehouden als zijnde tijdstip van ontvangst door de Consument zelf.

4. Wanneer de Consument meerdere Niet-Gepersonaliseerde Sieraden heeft besteld dan gaat deze termijn in wanneer het laatste Niet-Gepersonaliseerde Sieraad ontvangen is indien deze afzonderlijk worden geleverd.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Hoe kan er gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht?

6. De Consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door het invullen van het formulier voor bedenktijd/herroeping zoals dat is te downloaden in de Webshop van Dutch Jewelz.

7. De Consument kan de overeenkomst ook ontbinden door een e‑mail te sturen aan info@createyoursforever.nl of een brief te sturen aan Dutch Jewelz B.V. Edisonlaan 18G, 6003 DB Weert.

Zowel in de brief als in de mail geeft de Consument het volgende heel duidelijk aan:

- dat er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd;

- het factuurnummer;

- de factuurdatum;

- het productnummer (staat op de factuur);

- naam en adres van de Consument;

- e-mailadres van de Consument;

- wanneer de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden direct tezamen met de mededeling van ontbinding worden terug gestuurd vermeldt de Consument ook de datum van terugzending.

8. Dutch Jewelz zal de Consument een bevestiging sturen van de ontvangst van de herroeping wanneer deze via de mail of de Webshop heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht.

Terugsturen Niet-Gepersonaliseerde Sieraden aan Dutch Jewelz:

9. De Consument zendt de geleverde Niet-Gepersonaliseerde Sieraden inclusief alle toebehoren onverwijld, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het versturen van de brief of de mail waarin hij de herroeping van de overeenkomst aankondigt, terug aan Dutch Jewelz.

10. Aangezien de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden een aanzienlijke waarde hebben dienen zij aangetekend per post aan Dutch Jewelz geretourneerd te worden.

11. De Consument stuurt de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden terug aan het adres: Dutch Jewelz B.V., Edisonlaan 18G, 6003 DB Weert.

12. Consument stuurt de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden terug in originele staat en in de originele, complete verpakking.

13. De Consument is tijdens het transport naar Dutch Jewelz aansprakelijk voor vermissing of waardevermindering van de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden.

14. De Consument dient het verzendbewijs te bewaren en op eerste verzoek van Dutch Jewelz te tonen.

Kosten terugzenden:

15. De Consument draagt alle kosten van terugzending.

Terugbetaling door Dutch Jewelz:

16. Wanneer de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn recht van herroeping vergoedt Dutch Jewelz alle betalingen die de Consument heeft gedaan om de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden geleverd te krijgen. Ook de verzendkosten die berekend zijn voor levering (dus niet voor terugzending bij gebruikmaking van de bedenktijd) worden door Dutch Jewelz terugbetaald.

17. Dutch Jewelz zal binnen veertien dagen nadat de mededeling van herroeping door de Consument is verstuurd, de betalingen van de Consument terugbetalen. Dutch Jewelz hoeft pas overgaan tot het terugbetalen van enige kosten wanneer de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden ook daadwerkelijk door Dutch Jewelz zijn ontvangen of wanneer Dutch Jewelz een bewijs van de Consument heeft ontvangen van verzending van de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden door de Consument, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Dutch Jewelz gaat alleen over tot terugbetaling wanneer de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden in originele staat worden terug ontvangen.

Verplichtingen Consument tijdens bedenktijd

18. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden en de verpakking. Hij/zij zal het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien hij/zij van het herroepingsrecht gebruik maakt zal hij/zij het geleverde met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dutch Jewelz retourneren conform de door de Dutch Jewelz verstrekte redelijke en duidelijke instructies:  https://createyoursforever.nl/service/Verzenden-Retourneren.html. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het geleverde doordat het gebruik verder is gegaan dan nodig om de aard en kenmerken van de Niet-Gepersonaliseerde Sieraden vast te stellen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in de Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Alle andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Dutch Jewelz is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal de factuurwaarde van de betreffende order.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dutch Jewelz.

5. Dutch Jewelz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dutch Jewelz is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Dutch Jewelz is niet aansprakelijk voor alle schade ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in artikel 12 (Gebruiksvoorschriften), of voor schade als gevolg van, of voortvloeiende uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, reiniging of onderhoud.

7. Dutch Jewelz is niet aansprakelijk wanneer een persoon met het Product ergens achter blijft haken.

Artikel 17 Overmacht

1. Dutch Jewelz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, defecten aan machines of installaties, gebrek aan benodigde materialen (als het bestelde niet leverbaar is door de fabrikant), zaken of diensten, energiestoringen, storingen in technologie, niet (volledige) beschikbaarheid van personeel, niet voorzienbare stagnatie bij Dutch Jewelz of derden waarvan Dutch Jewelz afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. Dutch Jewelz verkeert tevens in overmacht wanneer haar fabrikant/leverancier door welke omstandigheid dan ook niet, in staat is de Producten te leveren.

4. Wanneer er zich een vertraging in de levering voor doet of wanneer levering in het geheel niet mogelijk is ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk zes weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De leveringstijd zal dan worden verlengd met de termijn van de vertraging.

5. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dutch Jewelz niet mogelijk is langer duurt dan drie  maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6. Wanneer Dutch Jewelz niet kan leveren wegens overmacht dan zal Dutch Jewelz het reeds door de Consument betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 18 Klachten en klachtenprocedure

1. De Consument kan eventuele klachten richten aan:

- Dutch Jewelz B.V.

  Edisonlaan 18G

  6003 DB Weert

- of per email richten aan: info@createyoursforever.nl,  onder vermelding van ‘klachten’.

2. De klacht zal als aanhef hebben ‘klacht’ en dient de volgende punten te omvatten:

-          het factuurnummer;

-          de factuurdatum;

-          de aard van de klacht (volledig en duidelijk omschreven) en op welk onderdeel van het Product de klacht betrekking heeft;

-          de naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;

-          wanneer de Producten ontvangen zijn;

-          een bewijs van de klacht.

3. De termijnen genoemd in dit artikel zullen worden verlengd met de vakanties van Dutch Jewelz:

4. Twee weken na ontvangst van de klacht door Dutch Jewelz, ontvangt de klager een bevestiging van Dutch Jewelz van ontvangst van de klacht.

5. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht door Dutch Jewelz, geeft Dutch Jewelz een schriftelijke inhoudelijke reactie op de klacht. 

6. Wanneer Dutch Jewelz langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen dan wordt de klager hiervan binnen drie weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Dutch Jewelz zal hierbij een toelichting geven op het uitstel en daarnaast aangeven binnen welke termijn de klager een inhoudelijke reactie mag verwachten.

7. Indien een klacht gegrond is volgens artikel 11 (Garantie), zal Dutch Jewelz de Sieraden gratis repareren of voor vervanging zorgdragen. Wanneer een reparatie onder de garantie valt zal Dutch Jewelz de verzendkosten voor haar rekening nemen.

8. Indien het alsnog leveren van de Sieraden niet meer mogelijk is, zal Dutch Jewelz slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (Aansprakelijkheid). Dutch Jewelz is slechts verplicht tot vervanging voor zover Dutch Jewelz deze Producten nog in zijn assortiment heeft, wanneer de Producten niet meer in het assortiment aanwezig zijn dan heeft de Consument het recht om andere Producten uit te kiezen met een gelijke waarde.

Artikel 19 Privacy

1. Dutch Jewelz verwerkt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, persoonsgegevens van de Consument die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het verbeteren van de producten van Dutch Jewelz, evenals voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de Producten van Dutch Jewelz conform het op de Webshop gepubliceerde privacy statement: https://createyoursforever.nl/service/PRIVACY-BELEID.html.

2. Dutch Jewelz heeft technische en organisatorische maatregelen genomen tegen de onbevoegde of onwettelijke verwerking van dergelijke gegevens en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van dergelijke gegevens. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

3. Alhoewel Dutch Jewelz zich zal inspannen om gegevens als bedoeld in dit artikel veilig te stellen conform lid 2 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

Artikel 20 Geschillen

De Consument kan een klacht voorleggen via het Europees platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Dutch Jewelz en de Consument is het Nederlands recht van toepassing.